STUDIJA INTEGRISANOG SISTEMA IDENTIFIKACIJE, ANALIZE I EVALUACIJE RIZIKA NA KRITIČNOJ DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE

KLIJENT: Elektroprivreda Republike Srbije 

VRSTA PROJEKTA: Procjena rizika

Studija je sagledala sigurnosne i tehničke aspekte stanja elemenata, u skladu sa sa definisanim programskim zadacima. Nakon utvrđivanja trase snimanja, dobijeni su ortofotosnimci, dobijeni zračnim snimanjem, uneseni u GIS bazu podataka i preklapani sa postojećom podlogom a nakon toga je izvršena identifikacija, analiza i evaluacija rizika.

BS-HR-SR