ANALIZA RIZIKA SA IDENTIFIKACIJOM, ANALIZOM I OCJENOM RANJIVOSTI TUNELA OD DVIJE CIJEVI NA PRVOJ TRANSVERZALI

KLIJENT: Direkcija za ceste Kantona Sarajevo

VRSTA PROJEKTA: Procjena rizika

U okviru projekta izvršena je identifikacija, analiza i procjena ugroženosti tunela Kobilja glava od požarnih i prirodnih i drugih rizika. Uvidom u projektnu dokumentaciju, vođeni primjerima dobre prakse i važećim propisima, doneseni su zaključci i prijedlozi za smanjenje potencijalnih rizika.

BS-HR-SR