NOVOSTI U NAŠOJ LABORATORIJI
Vrlo bitan kriterij u zaštiti ljudskih života i njihove imovine, a i pokazalo se više puta u praksi, pored zaštite od požara, jeste i zaštita od širenja dima. Shodno tome, u cilju omogućavanja domaćim i inostranim proizvođačima (naručiocima) da izvrše ispitivanje proizvoda radi plasmana na tržište gdje su doneseni novi zakonski i podzakonski akti u kojima se traži pored, do sada već poznatih kriterija za otpornost prema požaru, i adekvatna klasifikacija na produdimnost (kontrola dima) vrata, naša akreditovana Ispitna laboratorija od sada u ponudi ima i opremu za ispitivanje vrata na protudimnost (kontrolu dima).
Nakon neophodnih proba i ispitivanja novog sistema i zvaničnog puštanja sistema u rad, uspješno je izvršena ugradnja opreme (software i hardware) i obuka osoblja Ispitne laboratorije.

Od sada imamo mogućnost da u našoj Ispitnoj laboratoriji na adresi Vitomira Lukića 12a u Sarajavu, izvršimo ispitivanja vrata na protudimnost (kontrolu dima) u skladu sa europskim ispitnim standardom (metoda) BAS EN 1634-3:2007 (istovjetan EN 1634-3:2004). Nakon obavljenih ispitivanja, na osnovu rezultata, Ispitna laboratorija vrši klasifikaciju proizvoda na osnovu klasifikacijskog standarda BAS EN 13501-2:2017 (EN 13501-2:2016).

Novi ispitni sistem omogućava ispitivanje proizvoda (vrata) na protudimnost (kontrolu dima) na ambijentalnoj temperaturi kao i temperaturi od 200°C. Nakon ispitivanja dolazi klasifikacija proizvoda za oznake: „Sa“ i „S200“.

BAS EN 1634-3:2007 – Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima za vrata, roletne i prozore koji mogu da se otvaraju i za elemente zgrade – Dio 3: Kontrola dima kod ispitivanja vrata i otvora za montiranje.

BAS EN 13501-2:2017 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme.