image
Zaštita na radu

Okvirnom direktivom Vijeća Evropske unije 89/391/EEC propisana su opća načela u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu: „Riječ je o primjeni općih načela koja se odnose na profesionalne rizike, mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja, uklanjanje rizika i drugih
opasnosti, nezgoda, izvještavanje, savjetovanje, participaciju radnika i njihovih predstavnika te njihovo osposobljavanje, kao i na opće smjernice za ostvarenje navedenih načela. Zakonima o zaštiti na radu u BiH (FBiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu), Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji su definisani okviri rada u i obaveza poslodavaca i uposlenika u pogledu
zaštite/bezbjednosti na radu, sigurnosti opreme i mašina za rad, te uslovima rada i radne sredine.
INZA jedina u regionu ima licence za bavljenje zaštitom na radu na čitavom prostoru BiH i Srbije.

 1. Ispitavanje uslova radne sredine
 2. Osposobljavanje za bezbjedan i zdrav rad
 3. Online osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 4. Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
 5. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 6. Osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada – rukovaoci viljuškarom
 7. Osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada – rukovaoci presom
 8. Osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada – rukovaoci podiznom rampom
 9. Osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada – rukovaoci korpom za rad na visini
 10. Izrada elaborata primjenjenih mjera zaštite na radu na projektnu dokumentaciju
 11. Izdavanje potvrde o primjenjenim mjerama zaštite na radu
 12. Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator 1
 13. Savjetovanje iz područja zaštite na radu
 14. Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu
 15. Izrada procjene rizika za radna mjesta s računarom
 16. Izrada Pravilnika zaštite na radu
 17. Izrada Plana i programa mjera zaštite na radu
 18. Izrada znakova sigurnosti i uputa za rad na siguran način
 19. Izdavanje stručnog mišljenja s aspekta zaštite na radu
 20. Pregled i izdavanje upotrebne dozvole za igraonice
 21. Izdavanje potvrde o primjenjenim mjerama zaštite od radu