image
Zaštita okoline

U skladu sa Evropskim direktivama INZA je ovlaštena za energetske preglede i izradu energetskih elaborata u zgradarstvu za jednostavne i složene sisteme te za izdavanje energetskih certifikata, kao i za obuku lica koja provode energetsko certificiranje. U skladu sa domaćim zakonskim i podzakonskim propisima INZA izrađuje studije i elaborate uticaja na okoliš zakonom propisanih postrojenja i opreme.

1. Uvođenje, provođenje i poboljšavanje EMS sistema
2. Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite od okoliša
3. Izrada plana intervencija u zaštiti okoliša za kompanije, ustanove, općine, gradove i kantone
4. Izrada plana i pravilnika o upravljanju otpadom
5. Izrada karte buke
6. Mjerenje buke
7. Mjerenje zvučne izolacije
8. Mjerenje emisija štetnosti u zrak iz stacionarnih izvora (plinova, para, krutih čestica, dimnog broja i zacrnjenja, izračun toplinskih gubitaka)
9. Mjerenje vibracije i izrada projekata sanacije izvora
10. Izrada projekata iz oblasti zaštite okoliša