image
Zaštita od požara

U skladu sa Zakonima zaštite od požara u Bosni i Hercegovini (Zakoni o zaštiti od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine, Rebublici Srpskoj i Brčko Distriktu) i Zakonom o zaštiti od požara u Republici Srbiji, kao i mnogobrojnim podzakonskim aktima, INZA je jedina u regiji licencirana na čitavom području BiH i Srbije za pružanje cjelokupnih usluga zaštite od požara. Od projektovanja i planiranja, pa sve do usluga pružanja servisa i kontrolnih pregleda funkcionalnosti sistema aktivne zaštite od požara. Licence su dobivene od nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova i drugih nadležnih autoriteta. INZA ima stručnu referencu u oblasti protueksplozijske zaštite a posebno u izradi zona opasnosti, kao i prevozu opasnih materija cestovnim, vazdušnim i vodnim saobraćajem.

 1. Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 2. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 3. Periodični pregled i ispitivanje vatrodojavnih sistema
 4. Ispitivanje protivpožarnih klapni
 5. Osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara
 6. Osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima
 7. Periodični pregled i ispitivanje aparata za gašenje početnog požara tipa S
 8. Periodični pregled i ispitivanje aparata za gašenje početnog požara tipa CO2
 9. Kontrolni pregled aparata za gašenje početnog požara tipa S
 10. Kontrolni pregled aparata za gašenje početnog požara tipa CO2
 11. Periodični pregled i ispitivanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže
 12. Ispitivanje sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
 13. Izrada elaborata primjenjenih mjera zaštite od požara na projektnu dokumentaciju
 14. Izdavanje potvrde o primjenjenim mjerama zaštite od požara
 15. Izrada Pravilnika zaštite od požara
 16. Izrada Plana i programa mjera zaštite od požara
 17. Izrada Procjene i plana ugroženosti od požara
 18. Analiza rizika primjenom software-a: Pathfinder (EVAC) i Pyrosim
 19. Izdavanje stručnog mišljenja s aspekta zaštite od požara
 20. Usluge laboratorijskih ispitivanja otpornosti na požar i reakcije na vatru građevinskih elemenata i materijala i konstrukcija u akreditovanoj ispitnoj laboratoriji, izdavanje stručnih mišljenja i ocjenjivanje usklađenosti
 21. Vršenje ostalih usluga vezano za relevantne zakone i druge zakonske akte koji se tiču zaštite od požara u FBiH, RS i BD
 22. Ispitivanje ventilacijskog sistema
 23. Izdavanje potvrde o primjenjenim mjerama zaštite od požara
 24. Proračun mobilne opreme za gašenje početnih požara
 25. Ispitivanje dimnjaka