image
INZA - Informacioni sistem za upravljanje rizicima

Disaster risk reduction (DRR) ili smanjenje rizika od katastrofa je koncept i praksa smanjenja rizika od katastrofa i pojava istih kroz sistematske napore, analizirajući i upravljajući uzročnim faktorima tih katastrofa, uključujući smanjenje izloženosti opasnostima, smanjenje ranjivosti ljudi i imovine, efikasno upravljanje životnom sredinom i poboljšanje spremnosti na pojave štetnih događaja.
INZA kao regionalni lider u oblastima zaštite i spašavanja, zaštite kritične infrastrukture i zaštite od prirodnih i drugih nesreća razvila je informacioni sistem za upravljanje rizicima na platformi GIS-a.
Implementacijom informacionog sistema za upravljanje rizicima kroz brojne projekte, pokazalo se da, kapaciteti i resursi administrativnih jedinice se umrežavaju i kroz aplikativna rješenja postaju efikasniji uz bolje i efikasnije upravljanje ljudima i resursima.
U softveru su integrisane Evropske smjernice za upravljanje rizicima, predstavljene prikazom najvjerovarnijeg i najgoreg scenarija koji može pogoditi određenu regiju ili administrativnu jedinicu. Svaki od scenarija pokazuje kvantitativni i kvalitativni uticaj nesreće na osnovu čega je moguće dati precizna uputstva za prevenciju, sanaciju i djelovanje u toku trajanja nepogode. Naše metode su inovativne, savremene i standardizovane kao u najrazvijenijim zemlja svijeta.

Implementacijom ovakvog sistema za upravljanje rizicima dobivamo:
• Digitalizovanu cijelu infrastrukturu
• Digitalizovane rizike koji ugrožavaju dato područje
• Atributivne podatke za cijelu infrastukturu i rizike
• Kapacitete službi zaštite i spašavanje
• Potrebne kapacitete službi zaštite i spašavanje za djelovanje u izvanrednim situacijama
• Zone ugroženosti od rizika sa podacima o broju i kategoriji ugroženog stanovništva i imovine, vrijednost ugrožene imovine i štete nastale djelovnjem prirodne ili druge nesreće
• Lokacije ljudi i imovine i pretraga po unaprijed određenim kategorijama
• Praćenje stanja na terenu putem mobilnih aplikacija koje automatski šalje izvještaje u centar za upravljenje katastrofama
• Digitalni model katastrofe
• Potrebne podatke za prevenciju, sanaciju i djelovanje u toku katastrofe.

Sistem zaštite i spašavanja postaje efikasniji i sigurniji. Službe zaštite i spašavanja postaju opremljenije, brže i tačnije u svom djelovanju. Stanovništvo dobija potrebne informacije o situaciji na terenu u realnom vremenu. U konačnici, upotreba informacionog sistema za upravljanje rizicima dovodi do smanjena ljudskih žrtava, smanjenja materijalnih šteta i ukupno bolju sigurnosnu situaciju na teritoriji lokalne zajednice, regije ili države.