image
Ispitivanje otpornosti na požar, KOMOTIN d.o.o., Jajce, BiH

Za plasman proizvoda na tržište EU, dana 20.02. 2020 godine u Ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u INZA Sarajevo, koja je akreditovana od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine po standardu BAS EN 17025:2018, bilateralnog potpisnika EA MLA, obavljeno je ispitivanje otpornosti prema požaru, prema europskom standardu  BAS EN 1364-1:2016 – Ispitivanja vatrootpornosti nenosivih (neopterećenih) elemenata – Dio 1: Zidovi,  proizvoda armirano betonski fasadni sendvič AB panel, tip“F20“, debljine 200 mm, proizvođača Komotin d.o.o., Jajce.