image
Agencija za zaštitu ljudi i imovine

U djelatnost Agencije spadaju poslovi koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine koji se obavljaju kao fizička ili tehnička zaštita.
Fizička zaštita, bliska je zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu.
Tehnička zaštita je zaštita ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom namijenjenom za te potrebe.
Agencija za zaštitu ljudi i imovine „INZA“d.o.o u svom domenu djelovanja raspolaže materijalno tehničkim sredstvima za neometan rad Agencije, pri čemu garantujemo kvalitet usluge koju pružamo.

Nudimo fizičku zaštitu objekata, lica, manifestacija od kulturnog, sportskog i društvenog značaja, nadzor i obilazak na štićenim objektima.
Fizička zaštita objekta podrazumijeva prisustvo certifikovanog zaštitara, čija je obaveza da zaštiti ljude i imovinu, od bilo kog oblika ugrožavanja, koji može ostaviti posledice na zdravlje i život čovjeka kao i imovinu objekta.

Kao preventivnu mjeru u doba pandemije koristimo inovativne tehnologije beskontaktnog praćenja i mjerenja temperature ljudi koji se nalaze u objektu.
Kako bi osigurali kvalitet usluge koji pružamo, redovno se vrše zakonom propisana testiranja zaštitara. Tokom rada na objektu, naši zaštitari su opremljeni u skladu sa zahtjevom klijenta i vrstom usluge koja se pruža.
Nudimo tehničku zaštitu objekata u koje spada videonadzor, alarmi, sistemi vatrodojave i protuprovale.