image
Agencija za zaštitu ljudi i imovine

U djelatnost Agencije spadaju poslovi koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine koji se obavljaju kao fizička ili tehnička zaštita. Fizička zaštita, bliska je zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja,
krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu.
Tehnička zaštita je zaštita ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom namijenjenom za te
potrebe. Kao preventivnu mjeru u doba pandemije koristimo inovativne tehnologije beskontaktnog praćenja i mjerenja temperature ljudi koji se nalaze u objektu. Kako bi osigurali kvalitet usluge koji
pružamo, redovno se vrše zakonom propisana testiranja zaštitara. Tokom rada na objektu, naši zaštitari su opremljeni u skladu sa zahtjevom klijenta i vrstom usluge koja se pruža. Nudimo tehničku zaštitu objekata u koje spada videonadzor, alarmi, sistemi vatrodojave i protuprovale.

1. Zaštita od uništenja
2. Zaštita od oštećenja i krađe
3. Zaštita od opasnog i štetnog djelovanja na
zdravlje i život
4. Fizička zaštita manifestacija kulturnog,
sportsog i društvenog značaja
5. Nadzor i obilazak na štićenim objektima