image
GIS

GIS je platforma sa mogućnostima održavanje, editovanje, analiziranje i razmjene referecijalnih podataka i informacija. Omogućava korisnicima pravljenje prostornih karata komplaksne analize, kreiranje planova ili mapa sa statističkim podacima i prezentiranje rezultata svojih istraživanja, generisanjem grafičkih i alfanumeričkih izvještaja u integrisanim okruženju.