image
Upravljanje rizicima

U okviru tima za upravljanje rizicima radimo na izradi:

  • Procjena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  • Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  • Procjena ugroženosti od požara
  • Plan zaštite od požara
  • Studije upravljanja rizicima kroz indentifikaciju, analizu i evaluaciju rizika
  • Analiza rizika primjenom softwer-a: Pathfinder (EVAC) i Pyrosim
  • Analiza rizika i preventivne mjere zaštite za kritičnu infrastrukturu
  • Real time monitoring ljudskih i tehničko-teholoških resursa (INZA 24/7)
  • Projektovanje i izvođenje sistema jake i slabe struje
  • Projektovanje i izvođenje sistema tehničke zaštite

INZA_upravljanje_rizicima