image
Savremena laboratorija za ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti

Laboratorija za ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti uspostavljena je u kompaniji INZA Group u Sarajevu. U laboratoriji se vrše periodična ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti iz oblasti zaštite na radu. Pored savremene opreme kojom ona raspolaže, zaposlen je i visokoobrazovani stručni kadar različitih inžinjerskih disciplina koji je obučen da izvodi sve tipove mjerenja i analiza. Ova laboratorija zadovoljava najviše standarde i sa biosigurnog aspekta rada.