image
Počela realizacija projekata za Srednjobosanski kanton

Vlada Srednjobosanskog kantona i INZA Sarajevo su 08. 09. 2017. potpisali ugovor za realizaciju Projekta procjene ugroženosti od požara SBK i Plana zaštite od požara SBK.

Sa obje ugovorene strane su oformljene radne grupe i krenulo se u realizaciju ovog projekta, poštujući zakonsku regulativu kroz zakonsku metodologiju i uredbu, i primjenjujući najsavremenije EU smjernice za procjenjivanje rizika u oblasti zaštite od požara. Rok za realizaciju projekta je šest mjeseci.
Kao najkompetentnija ustanova za izradu ovakvih projekata INZA Sarajevo je već ranije izradila navedene dokumente za 15 općina, kao i za Sarajevski i Tuzlanski kanton, a u fazi je realizacije za Bosanskopodrinjski kanton i Distrikt Brčko.